Aktualności i wydarzenia

10 lat samorządu
13.10.2008

10 października 2008 r. w Sali Konferencyjnej SGIPM odbyła się Konferencja samorządowa "10 Lat Samorządu Powiatowego i Wojewódzkiego". Konferencja była poświęcona okrągłej rocznicy powstania w Polsce samorządu powiatowego i wojewódzkiego. Spotkanie miało charakter dyskusji na temat roli samorządu powiatowego i wojewódzkiego w procesie reformowania ustroju państwa oraz decentralizacji władzy w państwie.
W trakcie spotkania wystąpili:
Prof. Irena Lipowicz - Przewodnicząca Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w 1998 roku
Kazimierz Barczyk - Przewodniczący SGiPM, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Robert Choma - Prezydent Przemyśla
Jerzy Górnicki - Wicestarosta Olkuski
Uczestnicy Konferencji przyjęli Stanowisko o dokończeniu reformy administracyjnej kraju.

**********

Stanowisko
Konferencji samorządowej w 10. Rocznicę pierwszych wyborów do Rad Powiatów i Sejmików Województw "10 Lat Samorządu Powiatowego i Wojewódzkiego"

Reformy administracyjne z 1990 i 1998 r. stworzyły podstawy ustrojowe i są powszechnie odbierane, jako najbardziej udane reformy odrodzonej Rzeczpospolitej. O ile pierwsza z nich wskrzesiła samorząd, umożliwiając sprawowanie władzy na szczeblu gmin, o tyle druga doprowadziła do utworzenia powiatów i samorządnych województw.

Doceniając olbrzymią rolę, jaką dla rozwoju Rzeczpospolitej mają do spełnienia samorządy, i dostrzegając szanse, jakimi są dla nich środki z funduszy strukturalnych UE, niezbędne jest jednak wzmocnienie samorządów, a więc wyposażenie w szersze kompetencje i adekwatne do wypełnianych zadań środki finansowe. Za projektowanymi ustawami tzw. III etapu reformy samorządowej powinna iść zwiększona decyzyjność finansowa. Nie ulega bowiem wątpliwości, że każda złotówka jest wydatkowana na szczeblu lokalnym efektywniej, niż przez instytucje rządowe czy agencje państwowe. Setki, a wręcz tysiące samorządowych inwestycji z funduszy UE realizowane są decydowanie sprawniej niż pojedyncze, duże, a w istocie proste wielomiliardowe inwestycje infrastrukturalne organizowane na szczeblu centralnym.

Podobnie jest ze sprawami majątkowymi. Komunalizacja majątku skarbu państwa to nie tylko duża szansa dla samorządów, ale i zdjęcie - w wielu przypadkach - uciążliwego dla państwa obowiązku utrzymywania tego mienia, by nie ulegało degradacji.

Celem dalszych zmian powinno być ostateczne zerwanie ze scentralizowanym, "resortowym" zarządzaniem krajem i zastąpienie go sprawnym systemem umożliwiającym zarządzanie lokalnymi sprawami na szczeblu podstawowym oraz organizowanie wspólnoty mieszkańców gmin, powiatu i województwa dla poprawy jakości życia i tworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 10 października 2008 r.

**********


Wróć do Aktualności i wydarzenia
PARTNERZY
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów MałopolskiZarząd Targów Warszawskich S.A.Nowa MałopolskaKlaster Zrównoważona Infrastruktura